Склад кафедри

СидорЕнко Віктор Дмитрович


ПІБ

Сидоренко Віктор Дмитрович

Науковий ступінь

У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Барометричне нівелювання для висотної прив'язки аерофотознімків і контролю за положенням розроблюваних горизонтів на кар'єрах (Московський інститут геодезії аерофотозйомки та картографії). 


У 1999 році захистив докторську дисертацію «Розробка методів і засобів для дослідження геомеханічних процесів в гірничодобувних регіонах» (Національний гірничий університет), м. Дніпропетровськ.

Спеціальність маркшейдерія.

Наукове звання

У 2002 році присвоєне вчене звання професора з маркшейдерії та геодезії. 

У 2006 році присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Посада

Професор кафедри геодезії

Базова вища освіта

Освіта: у 1982 році закінчив маркшейдерсько-геодезичний факультет Криворізького гірничорудного інституту (нині Криворізький національний університет) та отримав кваліфікацію «інженер-геодезист».

Індифікатор автора Scopus, Web of Science

7103388840

P-5006-2018

ORCID

http://orcid.org/0000-0002-9189-8535

Основні наукові праці

1. Сидоренко В.Д. SQL запити для ГІС: [Навчальний посібник] / В.Д. Сидоренко, О.М. Новікова, А.Ю. Паламар, О.Б. Мазикіна – Кривий Ріг: Видавничий центр КНУ, 2022. – 136 с.

2. Сидоренко В. Д. Застосування ефективних геодезичних технологій для визначення положення підземних споруд на Дніпровських схилах у місті Києві / В. Ковтун, Р. Шульц, Сидоренко В. Д. , О. Бойко //Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : зб. наук. праць Західного геодезичного товариства УТГК. − Львів, 2017. – Вип. 1(34). – С. 108-116.

3. Сидоренко В. Д. Методика визначення ефективності еколого-економічної організації території сівозмін та впорядкування угідь / В. Д. Сидоренко, А. Ю. Паламар // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнар. наук.-техн. конференції. – Кривий Ріг, 2017. – С. 80.

4. V. Sidorenko. Research into the influence of technical factors on rocks deformation during reworking of ore deposits / O. Kulikovska, V. Sidorenko // Mining of mineral deposits. – Dnipropetrovsk, 2017. – Vol. 11, Issue 3. – P. 76-83.

5. В. Сидоренко. Теоретико-методичні засади щодо встановлення меж земельних ділянок на які розповсюджується право земельного сервітуту / В. Сидоренко В. Харевська // Гірничий вісник: наук.-техн. зб. – Кривий Ріг. – 2018. – Вип. 104. – С. 50 –55.

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. SQL запити для ГІС : навчальний посібник /О. Новікова, А. Паламар, О. Мазикіна, В. Сидоренко. – Кривий Ріг : Видавець Р. А. Козлов, 2022. – 130 с.ISBN 978-617-8096-06-9 . http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4217

2. Збірник завдань з картографії : навчальний посібник / В. Д. Сидоренко, О. М. Новікова, А. А. Листопадський, О. Л. Дмитренко ; [Криворізький національний університет]. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. – 185 с. – ISBN 978-966-7830-68-7. http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/48

НДР

Використання сучасних технологій при вирішенні завдань геодезії, картографії та землеустрою. 

Підвищення кваліфікації, стажування

Підвищення кваліфікації: ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Укргеопроект», «Впровадження системи координат УСК-200 для геодезичних і кадастрових робіт», свідоцтво про підвищення кваліфікації, 15.10.2020 р.

Підготовка наукових кадрів

Паламар А.Ю. Д 35.052.12 Національного університету «Львівська політехніка» на тему «Удосконалення нормативної грошової оцінки земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств (на прикладі міста Кривого Рогу)», спеціальність 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель, 2015 р.

Намінат О.С. «Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт», спеціальність Геодезія, фотограмметрія та картографія Спеціальність 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія, 2021 р.

Навчальні дисципліни

Методика викладання технічних дисциплін. Методологія та методика наукових досліджень. Методи рішення проектних задач. Територіальне планування та прогнозування, та інші.


Перегудов Володимир Володимирович


ПІБ

Перегудов Володимир Володимирович

Науковий ступінь

У 1988 році присуджено наукову ступінь кандидата технічних наук. У 2002 році закінчив докторантуру і в 2003 році присуджено наукову ступінь доктора технічних наук. З 2003 року працював завідуючим кафедрою геодезії, директором гірничорудного та гірничо-металургійного інституту Криворізького технічного університету.

Наукове звання

Професор по кафедрі геодезії

Посада

Професор кафедри геодезії

Базова вища освіта

У 1974 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю  «Прикладна геодезія».

Індифікатор автора Scopus, Web of Science

57216846192

ORCID

0000-0002-8253-4369 

Основні наукові праці

1. Перегудов В.В., Григор’єв І.Є., Григор’єв Ю.І. Дослідження взаємозв’язків параметрів техногенних родовищ насипного типу. «Гірничий вісник». Збірник наукових праць, випуск 105. – Кривий Ріг : 2019. - С.29-34

2. Peregudov Volodymyr, Hryhoriev I. J. Hryhoriev Y. I. Development of technology for the formation of man-made deposits of dry raw materials. Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : зб. наук. праць за результатами роботи VІ Міжнародної науково-техн. конф. – Кривий Ріг: 22 листопада, 2019. С. 31.

3. Peregudov Volodymyr , Yulian Hryhoriev, Ihor Hryhoriev, Serhii Joukov. Determination of the transfer step of the ore chute while mining the technogenic deposit of the bulk type. E3S Web of Conferences. Volume 166, 2020  

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016602004 

4. Peregudov Volodymyr, Serhii Joukov, Serhii Lutsenko,  Maxim Martyniuk, Yulian Hryhoriev. Justification of the method of determination of the border overburden ratio. E3S Web of Conferences. Volume 166, 2020  

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016602005 

5. Peregudov Volodymyr, І.J.  Hryhoriev, Y.І. Hryhoriev Substantiation of optimal parameters of the man-made deposits.  Resourse-saving technologies of raw-material base development in mineral mining and processing: multi-authored monograph. - Petrosani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. P. 265-275.

6. Peregudov Volodymyr, Yulian Hryhoriev, Serhii Lutsenko,  Aidar Kuttybayev, Asel Shampykova. Improving the methods for determining the promising boundaries of iron ore open pits. E3S Web of Conferences. Volume 280, 2021 

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128001005 

7. Peregudov Volodymyr , Babii, K., Chetveryk, M.,  Kovalov, K., Kiriia, R., Pshenychnyi, V. Features of using equipment for in-pit crushing and conveying technology on the open pit walls with complex structure.  Mining of Mineral Deposits, 16(4), 2022. Р. 96-102. https://doi.org/10.33271/mining16.04.096 

Підготовка наукових кадрів

Брусник Сергій Миколайович «Розробка методів визначення стану земної поверхні при масових вибухах у кар’єрах» . Спеціальність 05.15.01 – маркшейдерія, Кривий Ріг, 2007 рік.

Підвищення кваліфікації, стажування

З  2009 до 2022 року директор ДП «ДПІ «Кривбаспроект».  

Навчальні дисципліни

Інженерна геодезія. Проектування основних геодезичних робіт. Вища геодезія.

Наукові інтереси

Використання сучасних технологій при вирішенні завдань геодезії та землеустрою.

Дослідження стану порушених територій з метою недопущення катастрофічних наслідків.

Розробка та впровадження ефективних технологій видобутку і переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ.


Куліковська Ольга Євгенівна 


ПІБ

Куліковська Ольга Євгенівна

Науковий ступінь

Доктор технічних наук, 05.15.01 - Маркшейдерія, (05.15.01), 2013 р., Україна

Концептуальні засади маркшейдерського моніторингу безпечного функціонування гірничодобувних регіонів.- Дисертація д-ра техн. наук: 05.15.01, Держ. вищ. навч. закл. «Криворіз. нац. ун-т». - Кривий Ріг, 2013.- 360 с.: рис., табл./ http://www.disslib.org/kontseptualni-zasady-markshejderskoho-monitorynhu-bezpechnoho-funktsionuvannja.html

Кандидат технічних наук, - Геодезія, фотограмметрія та картографія (05.24.01), 1993 р., Україна

Сучасні рухи земної поверхні та їх врахування під час будівництва та експлуатації Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд: Дис...канд. техн. наук: 05.24.01 / Криворізький гірничорудний ін-т. - Кривий Ріг, 1993. - 253с. - Бвбліогр: с.196-213. / http://www.disslib.org/sovremennye-dvyzhenyja-zemnoj-poverkhnosty-y-ykh-uchet-pry-stroytelstve-y.html

Наукове звання

Професор по кафедрі геодезії, 2015 р., Україна

Посада

Професор кафедри геодезії

Базова вища освіта

Інженер-геодезист, 1983, Криворізький ордена Трудового Червоного Прапора гірничорудний інститут, спеціальність «Прикладна геодезія»,

Україна

Громадська діяльність

Депутат міської ради VIII скликання, Голова постійної комісії з питань земельних відносин, містобудування, комунальної власності міста

Виконання функцій головного редактора/ члена редакційної колегії

Член редакційної колегії Науково-технічного збірника «Інженерна геодезія». Постановою президії ДАК України №1413 від 24 жовтня 2017 року збірник наукових праць «Інженерна геодезія» включено до «Переліку фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за такими спеціальностями: 05.24.01 – Геодезія, фотограмметрія та картографія;  05.24.04 – Кадастр та моніторинг земель;05.23.20 – Містобудування та територіальне планування.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради

Член Спеціалізованої вченої ради Д26.056.09 при Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 05.24.01 - Геодезія, фотограмметрія та картографія.

Перій С.С. Доктор технічних наук за спеціальністю Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання. Спеціальність 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія, 2019 р. та інші.

ORCID

0000-0002-2168-1445

Основні наукові праці

Підготовка наукових кадрів

Атаманенко Ю. Ю. Геоінформаційна технологія реєстрації та картогра­фування дорожньо-транспортних пригод з використан­ням безпілотних літальних апаратів. Спеціальність 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія та картографія, 2018 р.

Підвищення кваліфікації, стажування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпроземконсалт», 2020

Навчальні дисципліни

Геодезія, Інженерна геодезія, Фотограмметрія та дистанційне зондування, Метрологія і стандартизація

Наукові інтереси

Методика виконання маркшейдерських і геодезичних вимірювань для безпечного функціонування гірничодобувних регіонів, процеси зрушення гірських порід і земної поверхні при розробці родовищ корисних копалин, моделювання геомеханічних та геодинамічних процесів у гірничодобувних регіонах.


Новікова Олена Миколаївна 


ПІБ

Новікова Олена Миколаївна

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, 193 «Геодезія та землеустрій» (05.24.03 – «Картографія») 

Посада

доцент кафедри геодезії

Базова вища освіта

Львівський політехнічний інститут 

(1977 р., «Астрономо-геодезія», інженер–астрономо-геодезист)

Індифікатор автора Scopus, Web of Science

57192931191

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-8096-5168

Основні наукові праці

1. The dual choice of geodetic horizontal reference systems for Ukraine E Novikova, A Palamar, R Lopunov Geodesy and Geodynamics  https://doi.org/10.1016/j.geog.2022.11.001

2. The Change of Coordinate System versus the Area of Parcels / Elena Novikova, Iryna Yeropunova, Alena Palamar // Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University). - Vol. 46, Issue 1, 2020, рр. 26-33. DOI: https://doi.org/10.3846/gac.2020.6979

3.Transformation Parameters between UCS-2000 and WGS-84 / Elena Novikova, Alena Palamar, Svetlana Makhonko, Alexander Barna, Olga Privalova // Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University). - Vol. 44, Issue 2, 2018, pp. 50–54. DOI: https://doi.org/10.3846/gac.2018.1830

4. Accuracy of formulas for calculating dynamic heights E Novikova, A Palamar, I Yeropunova International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» 2020 (1), 1-5

5. Problems and methods of calculating the Legendre functions of arbitrary degree and order / E/Novikova, A. Dmitrenko / Geodesy and Cartography (Poland) Geodesy and Cartography, Volume 65, Issue 2, pp.283-312.  10.1515/geocart-2016-0017  http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-1ab66e45-4948-4919-9036-240abc8438fd

Підручники, навчальні посібники, монографії

1. SQL запити для ГІС : навчальний посібник /О. Новікова, А. Паламар, О. Мазикіна, В. Сидоренко. – Кривий Ріг : Видавець Р. А. Козлов, 2022. – 130 с.ISBN 978-617-8096-06-9 . http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4217

2. Збірник завдань з картографії : навчальний посібник / В. Д. Сидоренко, О. М. Новікова, А. А. Листопадський, О. Л. Дмитренко ; [Криворізький національний університет]. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2015. – 185 с. – ISBN 978-966-7830-68-7. http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/48

НДР

Використання сучасних технологій при вирішенні завдань геодезії, картографії та землеустрою. 

Підвищення кваліфікації, стажування

Стажування у ДП «Центр Державного земельного кадастру», Криворізький міськвиробничий відділ 20.08.2022 по 20.09.2022 р.

Стажування за V міжнародною програмою наукового стажування «Нобелівські лауреати: Вивчення досвіду та професійних досягнень для формування особистості та трансформації оточуючого світу» 20.06.2022-24.08.2022.

Навчальні дисципліни

Картографія, Вища геодезія, Геодезична астрономія та супутникова геодезія, Математичні методи і моделі, ГІС і бази даних, Геодезичні референцні системи


Паламар Альона Юріївна 


ПІБ

Паламар Альона Юріївна

Науковий ступінь

Паламар Альона Юріївна ‒ кандидат технічних наук, у 2015 році захистила дисертацію у спецраді Д 35.052.12 Національного університету «Львівська політехніка» на тему «Удосконалення нормативної грошової оцінки земель, розташованих у зоні впливу гірничо-металургійних підприємств (на прикладі міста Кривого Рогу)», спеціальність 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель.

Наукове звання

Доцент кафедри геодезії, 2014 рік, Україна

Посада

доцент кафедри геодезії, Голова Ради молодих вчених КНУ http://www.knu.edu.ua/rada-molodyh-vchenyh/sklad-rady-molodyh-vchenyh

Базова вища освіта

У 2011 році закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Геодезії» кваліфікація магістр з геодезії. У 2013 році здобула другу вищу освіту в Приватному вищому навчальному закладі «Університет новітніх технологій» (м. Київ) за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та здобула кваліфікацію магістра з землеустрою та кадастру. У 2011-2014 роках навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Громадська діяльність

Волонтер громадської організації «Карнаватка КР»

Індифікатор автора Scopus, Web of Science 

Scopus 57203372451

Web of Science Y-2241-2019

ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2682-6786  


https://orcid.org/0000-0003-2682-6786

Участь в атестації наукових ькадрів як офіційного опонента або члена постійної спеціалізованої вченої ради

Призначена спеціалізованою вченою радою К 64.089.05 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова офіційним опонентом для захисту дисертацій:

- «Моделювання впливу просторових факторів на оцінку та використання земель мегаполісу» Штерндока Ернеста Сергійовича на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель (дата захисту – 21 березня 2018 року);

- «Метод і моделі визначення інвестиційної привабливості земель міст» Радзінської Юлії Борисівни на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.24.04 – кадастр і моніторинг земель (дата захисту – 30 червня 2018 року).

Основні наукові праці

1.Alena Palamar. Transformation Parameters between UCS-2000 and WGS-84 / Elena Novikova, Alena Palamar, Svetlana Makhonko, Alexander Barna, Olga Privalova // Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University). - Vol. 44, Issue 2, 2018, pp. 50–54. DOI: https://doi.org/10.3846/gac.2018.1830  (Scopus) 

2. Alena Palamar. The Change of Coordinate System versus the Area of Parcels / Elena Novikova, Iryna Yeropunova, Alena Palamar // Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University). - Vol. 46, Issue 1, 2020, рр. 26-33. DOI: https://doi.org/10.3846/gac.2020.6979 

3. Alena Palamar. The Change of Coordinate System versus the Area of Parcels / Elena Novikova, Iryna Yeropunova, Alena Palamar // Geodesy and Cartography (Vilnius Gediminas Technical University). - Vol. 46, Issue 1, 2020, рр. 26-33. DOI: 10.3846/gac.2020.6979  

4. The dual choice of geodetic horizontal reference systems for Ukraine E Novikova, A Palamar, R Lopunov Geodesy and Geodynamics  https://doi.org/10.1016/j.geog.2022.11.001 

5. Alena Palamar. Algorithm for calculating the normative area of an industrial enterprice land plot / Alena Palamar Malashevskyi M., Kuzin N., Bugaenko E., Malanchuk M. // Geodesy and Cartography. – Vol. 44 (2). – 2018. – pp. 63-70. https://doi.org/10.3846/gac.2018.2001 

6. A Palamar. Accuracy of formulas for calculating dynamic heights E Novikova, A Palamar, I Yeropunova International Conference of Young Professionals «GeoTerrace-2020» 2020 (1), 1-5

7. Palamar, Alena. Calculation and justification of land tax and rent for the land used for the parking of vehicles on public lands / Malanchuk, Mariia; Palamar, Alena; Sidorenko, Viktor; Kuzin, Nataliia; Malashevskyi, Mykola // Geodesy and Cartography. – Vol. 67 (1). – 2018. – pp. 87-97. https://doi.org/10.24425/118700 

8. Palamar Alena. Studying the ways of effective taxation of objects of underground commercial space / Malanchuk, Mariia; Palamar, Alena; Sidorenko, Viktor; Kuzin, Nataliia; Malashevskyi, Mykola // Geodesy and Cartography. – Vol. 67 (1). – 2018. – pp. 71-85. https://doi.org/10.24425/118695 

Підручники, навчальні посібники, монографії


 SQL запити для ГІС : навчальний посібник /О. Новікова, А. Паламар, О. Мазикіна, В. Сидоренко. – Кривий Ріг : Видавець Р. А. Козлов, 2022. – 130 с.ISBN 978-617-8096-06-9 . http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4217 


НДР

НДР 30-111-21 на тему «Підвищення ефективності процесів згущення та дешламації продуктів збагачення залізної руди на основі ультразвукових технологій». Секція: Нові технології екологічно чистого виробництва та будівництва, охорони навколишнього природного середовища, видобутку та переробки корисних копалин; хімічні процеси та речовини в екології; раціональне природокористування. 

-Держреєстрація: №0121U100282.

Підвищення кваліфікації, стажування

Стажування у дочірньому підприємстві «Укррудпром» 17.02.2020 по 17.03.2020 р.

КПНЗ «Перші Київські державні курси іноземних мов» (2019 р., англійська мова як іноземна, незалежний користувач з поглибленим рівнем знань, на рівні В2) Свідоцтво № 25259

У 2018 році отримала кваліфікаційне свідоцтво «Оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок» в Харківському центрі науково-технічної та економічної інформації

У 2016 р. пройшла навчання за програмою базової підготовки з експертної грошової оцінки земельних ділянок на основі чого рік стажувалася оцінювачем з експертної грошової оцінки земельних ділянок в комунальному підприємстві «Інститут земельних відносин» м. Київ (Серія БК № 0006).

Стажування «Основні кроки до успішної акредитації освітньої програми», м. Київ 18-19 квітня 2023 року. № 0024/23

Стажування «Цивільна оборона та захист у надзвичайних ситуаціях», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 25.04.

2023 року.

Стажування «Медіаграмотність для освітян», через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 09.03. 2023 року.

Стажування «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти, через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus,

Міжнародний фонд відродження при МОН. 05.03.2023 року


Отримала сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння англійською мовою у 2019 році.


Навчальні дисципліни

Управління земельними ресурсами, Законодавче забезпечення кадастру нерухомості, Моніторинг та охорона земель, Правові основи геодезії і картографії, Основи інвентаризації нерухомості. 


Намінат Олександр Сергійович 


ПІБ

Намінат Олександр Сергійович

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, у 2021 році захистив дисертацію у спецраді Національного університету «Львівська політехніка» на тему «Удосконалення методів геодезичного забезпечення моніторингу лінійних об’єктів в зонах впливу підземних гірничих робіт», спеціальність Геодезія, фотограмметрія та картографія.

Посада

Старший викладач кафедри геодезії

Базова вища освіта

У 2008 році закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю «Геодезії» кваліфікація інженера-геодезиста. У 2013 році здобув другу вищу освіту в Приватному вищому навчальному закладі «Університет новітніх технологій» (м. Київ) за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та здобув кваліфікацію магістра з землеустрою та кадастру. 

Індифікатор автора Scopus, Web of Science 

Scopus ID: 57214228520 ORCID


https://orcid.org/0000-0001-8998-551X 

Основні наукові праці


НДР

Науково-дослідні роботи: 

Дослідження стану автодороги «Техбаза-кладовище «Західне» і гірського масиву в зоні впливу гірничих робіт методами наземного лазерного сканування та спектрально-сейсмічного профілювання. 


Дослідження масиву гірських порід у зоні впливу гірничих робіт шахти «Родіна» методами лазерного сканування і спектрально-сейсмографічного профілювання з метою контролю безпечної експлуатації автодороги «Техбаза-кладовище «Західне».

(державний реєстраційний номер 01110005580).


Науково-дослідна робота з оцінки стійкості відвалу «Дальні» при відборі скельних розривних порід


Оценка устойчивого состояния ярусов отвалов и создание модели геомеханического состояния горного массива в проектных контурах отсыпки отвалов Первомайского и Анновского карьеров


Розробка технічних рішень по постановці уступів у тимчасово неробоче положення та порядку відновлення роботи


Підвищення кваліфікації, стажування

Стажування КП «Парковка та реклама», Програма підвищення кваліфікації та звіт, тема: «Новітні методи визначення просторового положення точок при ведені топографічних робіт», 2016 рік.

Кваліфікаційний сертифікат інженера-геодезиста №013372 

2016 рік

Свідоцтво підвищення кваліфікації інженера геодезиста ІГ-02070743/000491-21. 2021 рік.


Навчальні дисципліни

Геодезичні навігаційні системи, Інформаційні та геоінформаційні системи в геодезичному виробництві та наукових дослідженнях, Технології цифрового знімання з БПЛА, Геодезичні прилади, Геодезія

Учбово-допоміжний персонал кафедри геодезія:

Згода Любов Анатоліївна

Посада: Навчальний майстер