Історія кафедри геодезії

В 1971 році на базі маркшейдерсько-шахтобудівельного факультету було розпочато підготовку фахівців з інженерної геодезії. Перший набір складав 50 чоловік, в наступні роки він збільшився до 100 чоловік.

В зв’язку з цим в 1973 році кафедра геодезії та маркшейдерської справи була розділена на дві частини: кафедра геодезії та маркшейдерської справи. Кафедру геодезії очолив професор Й. Я. Рейзенкінд.


Склад кафедри маркшейдерії та геодезії, 1990 рік


В вересні 1977 року кафедру геодезії було переведено на маркшейдерсько-шахтобудівельний факультет, а в 1978 році було розділено на дві кафедри: кафедру прикладної геодезії та кафедру вищої геодезії. Кафедру прикладної геодезії очолив професор Й. Я. Рейзенкінд, а кафедру вищої геодезії доцент Геннадій Олександрович Харкевич. Одночасно з цим спеціальність інженерна геодезія була перейменована в спеціальність прикладної геодезії. В 1980 році маркшейдерсько-шахтобудівельний факультет було перейменовано в маркшейдерсько-геодезичний факультет. З 1985 по 1989 роки факультетом керував доцент Олександр Єгорович Бавикін. Наступним деканом факультету було обрано випускника університету доцента Віктора Дмитровича Сидоренка. Зупинимось більш детально на кафедрі прикладної геодезії.

Кафедра прикладної геодезії була створена в 1978 році.

Першим завідувачем кафедри (з вересня 1978 року по 1 лютого 1981 року) був професор, д-р технічних наук Й. Я. Рейзенкінд.

В наступні роки кафедру очолювали: доц. О.І. Денисов (1981 – 1987 рр.), доцент Г.О. Харкевич (1988 рік), доц. О.Є. Бавикін (1989 рік), доц. Р.Н. Гайнулін – завідувач кафедрою з 1989 року.

В 1992 році на кафедрі працювало понад 20 співробітників, із них чотири доценти (кандидати технічних наук Р.Н. Гайнулін, О.Є. Бавикін, О.І. Денисов, В.Я. Тарапата), два викладачі на посаді доцента (А.В. Шевченко, М.В. Шолох), два кандидати технічних наук (ст. викладач В.В. Перегудов, асистент С.С. Сіробаб), п’ять асистентів (Л.І. Борисова, Л.В. Долгіх, М.А. Козакова, О.Є. Куліковська, Т.Г. Сушко).

В той час кафедра прикладної геодезії забезпечувала навчання денної форми за спеціальністю 3001 «Прикладна геодезія» по 12 дисциплінах, в тому числі: геодезія (на 1 та 2 курсі), геодезичні прилади, теорія математичної обробки геодезичних вимірів, прикладна фотограмметрія (на 2 та 3 курсі), автоматизація високоточних геодезичних вимірювань, основи інженерної справи та проектування, метрологія, стандартизація та управління якістю, спеціальний курс по прикладній геодезії.

Викладачі кафедри займалися науковими розробками з прикладної геодезії (геодезичне забезпечення промислового та цивільного будівництва, розробка та експлуатація кар’єрів корисних копалин), по теорії математичної обробки геодезичних вимірювань, вивчення сучасних здвигів земної кори геодезичними методами, фотограмметрії та геодезичному інструментальному веденні, проблеми вищої школи.
Кафедра вищої геодезії

Кафедра висшої геодезії була створена в 1978 році шляхом поділу кафедри геодезії на дві: вищої геодезії та прикладної геодезії. Завідувач кафедри вищої геодезії був обраний доцент, кандидат технічних наук Г.О. Харкевич. В наступні роки він обирався на дану посаду ще в 1984 та 1989 рр.

Склад викладацького складу на час формування кафедри: доценти, кандидати технічних наук Е.О. Борисов, Е.А. Могилевський, Г.О. Харкевич, Г.Л. Шароватов, старші викладачі В.С. Чічкан, М.П. Лисевич, асистенти П.А. Домнічева, Л.І. Борисова, М.С. Колчина, В.В. Устінкін.

Трохи з часом викладачами кафедри стали Н.О. Леснікова, О.М. Новікова, Л.М. Якушкіна, В.Д. Сидоренко, В.О. Скоріков, Є.Г. Хлиповка.

Значно було поповнення і штату навчально-допоміжного персоналу.

Кафедра забезпечувала підготовку студентів та трьома спеціальностями: прикладна геодезія, маркшейдерська справа, промислове та цивільне будівництво по дисциплінах геодезичного циклу: вища геодезія, електрооптичні та радіогеодезичні вимірювання, геодезична астрономія, картографія, космічна геодезія, інженерна геодезія, геодезія, організоване дипломне проектування, учбові та промислові практики по геодезичним видам робіт для студентів спеціальності «Прикладна геодезія».

Кафедра геодезії

З липня 2003 року кафедру геодезії очолював доктор технічних наук, професор В.В. Перегудов.

Склад викладачів кафедри геодезії на 2003 рік становив наступний склад: доктор технічних наук, професор В.В. Перегудов, кандидати технічних наук, доценти В.Я. Тарапата, О.М. Новікова, М.С. Колчина, О.Б. Мазикіна; старші викладачі Н.О. Леснікова, С.М. Бруснік, М.П. Сергєєва, Є.Г. Хлиповка.

Викладачі кафедри читають лекції, ведуть практичні і лабораторні заняття з геодезії, інженерної геодезії, вищої геодезії, супутникової геодезії, картографії, математичної обробки геодезичних вимірювань, геодезичних приладів, керують дипломними та курсовими проектами, проводять геодезичні практики, які надають можливість студентам більш глибоко вивчити прийоми і методи геодезичних вимірювань безпосередньо на місцевості.

Кафедра геодезії, 2003 рікГоловними напрямками науково-дослідної роботи на кафедрі геодезії мали наступну тематику: розробка методів дослідження геодинамічних процесів у гірничодобувних регіонах; визначення деформації інженерних будівель і споруд інженерно-геодезичними методами; розробка GPS – моніторингу геодинамічних процесів у складних умовах; дослідження стійкості інженерних будівель в умовах інтенсивних гірничих робіт; формування комп’ютерної бази даних для подальшої розробки залізорудних родовищ; управління вибуховою підготовкою гірничої маси в глибоких залізорудних кар’єрах. Сучасні розробки дозволяють значно підвищити рівень підготовки студентів як майбутніх фахівців.

На сьогоднішній день в Криворізькому національному університеті завідувачем кафедри геодезії є д.т.н., професор В.Д. Сидоренко. На кафедрі геодезії працює 3 доктори наук (Сидоренко В.Д., Перегудов В.В., Куліковська О.Є.), 2 доценти (Новікова О.М., Паламар А.Ю.) та старший викладач Намінат О.С. Кафедра готує бакалаврів та магістрів. В 2018 році на кафедрі геодезії було відкрито спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій».

Викладачі кафедри читають лекції ведуть практичні і лабораторні заняття з геодезії та землеустрою, інженерної геодезії, вищої геодезії, супутникової геодезії, математичної обробки геодезичних вимірів, геодезичних приладів, управлінню земельними ресурсами, оцінки та ринок землі і нерухомості, керують дипломним і курсовим проектуванням, проводять геодезичні практики.

Навчальна робота і наукові дослідження виконуються з використанням багатьох сучасних наукових приладів (компактних інженерних без відбивних електронних тахеометрів професійного рівня TOPCON OS On-Board Station на базі операційної системи Windows CE 6.0 яка наповнена останніми технічними досягненнями, інноваціями і передовими технологіями, кращий в своєму класі далекомір EDM, TOPCON OS-105 може вимірювати відстані до 4000 м на одну призму і до 500 м в без відбивному режимі). Студенти, аспіранти, співробітники кафедри геодезії користуються однією з найбільших наукових бібліотек України, яка містить понад 1 млн. примірників підручників і наукових видань.

За роки існування кафедра підготувала й випустила близько 2000 інженерів-геодезистів, у тому числі для країн близького і далекого зарубіжжя.